Informacje dla autorów
tid logo

Zasady etyczne: 

Zasady etyczne, którymi kieruje się redakcja czasopisma „tekst i dyskurs – text und diskurs” zostały opracowane na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej / COPE’ Practice Guidelines for Journal Editors (www.publicationethics.org) oraz w oparciu o standardy etyczne sformułowane przez wydawnictwo Elsevier (SCOPUS). Redakcja informuje, że stosuje je w pracy redakcyjnej w pełnym zakresie w odniesieniu do wszystkich osób biorących udział w procesie redakcyjnym (redakcja czasopisma, autorzy, recenzenci, wydawca). 

Zasady ogólne:

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie „tekst i dyskurs – text und dyskurs” 

 • są dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej periodyku oraz w wybranych bazach danych (CEEOL, CEJSH, Index Copernicus, BazHum),
 • mają jasno określone i sprawdzone autorstwo,
 • mają oryginalny charakter, nie są publikacją wielokrotną ani plagiatami,
 • cechują się użyciem niedyskryminującego języka,
 • zostały sprawdzone pod kątem istnienia konfliktu interesów.

 

Obowiązki redakcji:

1. Redakcja czasopisma „tekst i dyskurs – text und diskurs” podejmuje ostateczną decyzję w sprawie publikacji zgłoszonego tekstu, kierując się zgodnością z profilem czasopisma, jakością naukową (merytoryczną) nadesłanej pracy, jej oryginalnym charakterem oraz opiniami recenzentów.

2. Żaden z członków Redakcji nie ma prawa ujawniać informacji dotyczące złożonej pracy innym osobom niż jej autor i recenzenci. Recenzentom nie ujawnia się tożsamości autora, a autorom tożsamości recenzentów. 

3. Redakcja maj obowiązek przestrzegania aktualnego stanu prawnego dotyczącego praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia i plagiatu, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Redakcja z całą stanowczością i na każdym etapie kwalifikacji tekstu do druku dąży do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk guest authorship i ghostwriting. Popełnienie plagiatu będzie przez redakcję czasopisma ujawniane i zgłaszane właściwym instytucjom.

5. W przypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych skierowanych do redakcji czasopisma „tekst i dyskurs – text und diskurs” autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są informowani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Brak odpowiedzi lub odpowiedź budząca uzasadnione wątpliwości skutkuje przesłaniem informacji o sprawie instytucjom, w których afiliowani są i/lub z którymi współpracują autorzy.

Obowiązki recenzentów:

1. Recenzenci mają gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej oraz stosunku zależności zawodowej w okresie co najmniej dwóch lat, które poprzedzają przygotowanie recenzji.

2. Każdy zgłoszony do publikacji artykuł naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Przyjęta przez czasopismo „tekst i dyskurs – text und diskurs” procedura double-blind gwarantuje, że autor i recenzenci nie znają swych tożsamości. 

3. Recenzenci wskazani przez Redakcję czasopisma są zobowiązani do poinformowania redakcji o decyzji, czy podejmują się zrecenzować wskazany tekst według kryteriów zamieszczonych w formularzu recenzenta. W przypadku odmowy redaktorzy wskazują innych recenzentów.  

4. Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Rady Naukowej czasopisma. Wyniki badań, dane, opinie, twierdzenia zawarte w tekście zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu. 

5. Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest rzetelna ocena tekstu. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami. 

6. W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria: naukowy charakter zgłoszonego tekstu; oryginalność przeprowadzonych badań; sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu; należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków, zgodność z profilem tematycznym czasopisma.

7. Recenzent informuje Redakcję o podejrzeniu ghostwriting, guest authorship i/lub plagiatu albo tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

Obowiązki Autorów:

1. Autorzy mogą składać do publikacji tylko swoje i tylko takie prace, które nie zostały zgłoszone lub opublikowane w innym miejscu. Prace muszą charakteryzować się oryginalnością i innowacyjnością w obszarze tematycznym periodyku, a w przypadku artykułów przeglądowych powinny mieć charakter krytyczny lub polemiczny. 

2. Autorzy powinni zaprezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny, uczciwy i niebudzący wątpliwości.

3. Autorzy są zobowiązani do nadesłania artykułu przygotowanego według wytycznych naszego periodyku ze starannie przygotowaną bibliografią. [LINK do wytycznych] 

4. Autorzy są zobowiązani do uzyskania niezbędnych zezwoleń na reprodukcję wszystkie niezbędne zezwolenia na reprodukcję wszystkich utworów chronionych prawem autorskim wykorzystywanych w pracach.

5. Autorzy są zobowiązani do poprawienia swoich prac zgodnie z sugestiami recenzentów. W przypadku odmowy bez podania wystarczających argumentów Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji. 

6. Przed publikacją autorzy zobowiązani są do podpisania umowy przesłanej indywidualnie przez Redakcję. Artykuły, których autorzy nie podpiszą umowy, nie będą publikowane. 

7. Szczegółowe zasady procedury recenzowania pracy/kwalifikowania pracy do druku w czasopiśmie „tekst i dyskurs – text und diskurs” zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Zasady recenzowania/kwalifikowania tekstu do druku”.

Prawa autorskie i polityka open access:

1. Czasopismo „tekst i dyskurs – text und diskurs” jest czasopismem typu open access. Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna online, nieodpłatnie dla zainteresowanych osób lub instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, udostępniać, drukować, przeszukiwać i linkować artykuły lub wykorzystywać je do innych celów zgodnych z prawem, bez wcześniejszego pytania o zgodę wydawcy lub autora, zgodnie z licencją Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode).
 
2. Elektroniczna wersja artykułów jest dostępna online od ukazania się (oryginalnej) wersji drukowanej.

3. Autorzy, zainteresowane osoby i instytucje mogą samodzielnie umieszczać opublikowane w czasopiśmie artykuły w wersji PDF w repozytoriach akademickich i instytucjonalnych, a także umieszczać swoje artykuły na osobistych stronach internetowych.

4. Zgłoszenie manuskryptu do publikacji w czasopiśmie „tekst i dyskurs – text und diskurs” przyznaje Redakcji czasopisma prawo i licencję na publikację manuskryptu na stronie internetowej periodyku, jak również na jego dystrybucję w repozytoriach i akademickich bazach danych, w których czasopismo jest indeksowane.

5. © Copyright by Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zasady edytorskie:

 • Przyjmowane są artykuły dotyczące lingwistycznej analiza tekstu i dyskursu.
 • Przyjmowane są artykuły w języku polskim, niemieckim i angielskim.
 • Objętość artykułu naukowego nie powinna przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami, a recenzje oraz sprawozdania 20 tys. znaków ze spacjami.
 • Abstrakt powinien mieć objętość ok. 800 znaków i zawierać opis celu badawczego, przedmiotu badań, wskazanie użytej metody badawczej oraz przedstawienie uzyskanych rezultatów. Abstrakty są integralną częścią artykułu w czasopiśmie „tekst i dyskurs – text und diskurs”, natomiast w komputerowych bazach danych (np. CEJSH, CEEOL) abstrakty w języku angielskim będą zamieszczane jako samodzielne teksty. W trakcie kwalifikowania artykułu do druku abstrakt będzie podlegał ocenie.
 • Teksty należy dostarczać najpóźniej do 1 grudnia danego roku. Po pozytywnych recenzjach i redakcji będzie on opublikowany w zeszycie, który ukazuje się jesienią następnego roku
 • Gdy autor z jakichkolwiek powodów zdecyduje wycofać tekst z czasopisma, powinien o tym niezwłocznie poinformować redakcję.
 
Struktura tekstu:

Imię i nazwisko Autorki/Autora/Autorów/Autorek 
Jednostka (nazwa oryginalna), miasto (nazwa oryginalna) 
ORCID: 
Notka biograficzna: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, adres służbowy, służbowy adres mailowy Autorki/Autora/Autorów/Autorek 

Przykład:
prof. dr hab. Katarzyna Lisowska 
Uniwersytet Warszawski
Instytut Germanistyki
ul. Dobra 55, 00-311 Warszawa 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Tytuł artykułu 

Abstrakt (maks. 8-10 linijek) w języku artykułu, 4-6 słów kluczowych; ponadto tytuł artykułu, abstrakt i słowa kluczowe w pozostałych dwóch językach innych niż język artykułu (angielskim / niemieckim / polskim), 4-6 słów kluczowych. 

Struktura abstraktu: w abstrakcie należy uwzględnić cele, założenia, najważniejsze tezy i wnioskiartykułu
 
Formatowanie tekstu:

Tabele: 
Tylko w formacie Word, pod każdą tabelą numer i tytuł [w miarę możliwości nie dłuższe niż 1 strona], 10 pt 

Ilustracje, rysunki, grafiki, schematy etc.: 
Zarówno w tekście jak i jako oddzielny załącznik (rozdzielczość przynajmniej 300 dpi, w formacie TIFF/ JPEG), w miarę możliwości czarno-białe. 

Przypisy: 
Na końcu każdej strony (10pt), w tekście zaznaczone przy pomocy cyfry zapisanej w indeksie górnym [po znaku lub przed znakiem zamykającym zdanie, po zamykającym cudzysłowie i przed pozostałymi znakami]. 

Cytaty: 
Krótkie cytaty (do trzech linijek) umieszczane są w tekście w cudzysłowie podwójnym („…”). Proszę nie stosować dodatkowych akapitów, wcięć czy kursywy. 
Dłuższe cytaty, które tworzą syntaktyczną jedność, powinny być wyszczególnione: odstępy nad i pod cytatem, wcięcie, mniejsza czcionka (10pt i bez cudzysłowów). 
Proszę podawać dokładne strony cytatów np. (Wojtak 2004: 25-26).

Cudzysłowy:
Cytaty w tekstach bieżących zaznaczane są cudzysłowami podwójnymi („...“). W prostych cudzysłowach (‚...‘) umieszczane są cytaty w cytatach, definicje, główne pojęcia i ekwiwalenty tłumaczeniowe poszczególnych słów. Cyfry odnoszące się do przypisów dolnych umieszczana są za cudzysłowem. 

Wskazówki bibliograficzne w tekście: 

monografia jednego autora
Czochralski (2000: 14) lub (Kowalski 2001: 136)

Monografia lub artykuł wieloautorski
(Antos, Opiłowski 2016: 56), (Bilut-Homplewicz, Hanus 2017: 78-79) lub Antos i Opiłowski (2016: 56), Bilut-Homplewicz i Hanus (2017: 78-79)

Kilku autorów prac
(Witosz 2015; Antos, Opiłowski 2016: 18; Czerwiński 2011, 2017).

Dłuższe adresy stron internetowych należy umieścić w przypisach dolnych (nie w tekście), po adresie strony internetowej należy podać datę dostępu według poniższego wzoru:
https://kontrastive-medienlinguistik.net/ (data dostępu: 20.11.2019). 

Tytuły źródeł bibliograficznych: 
W tekście (lub w przypisach) tylko w cudzysłowie podwójnym (proszę nie stosować dodatkowych oznaczeń). 

Przykłady: 
Kursywą, odpowiedniki tłumaczeniowe przykładów w cudzysłowie pojedynczym (nie kursywą).
 
Literatura:
W wykazie literatury mogą znajdować się tylko tytuły dzieł ujętych w tekście. Prosimy o zachowanie podanych poniżej reguł. 

Monografie 
Wojtak Maria (2019): Wprowadzenie do genologii. Lublin. 

Monografie zbiorowe
Czyżewski Marek, Otrocki Michał, Piekot Tomasz, Stachowiak Jerzy (red.) (2017): Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych. Warszawa.

Artykuły w monografii zbiorowej
Bartmiński Jerzy (1998): Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej. W: Boniecka Barbara, Bartmiński Jerzy (red.): Tekst. Problemy teoretyczne. Lublin, 9-25. 

Artykuły w czasopismach 
Fabiszak Małgorzata, Brzezińska Anna Weronika (2020): Konflikt pamięci czy konflikt władzy? Strategie językowe w dyskusji nad zmianą nazwy ulicy w Poznaniu. tekst i dyskurs – text und diskurs, 13, 81–99.

Artykuły z gazet i magazynów
Ożóg Kazimierz (2003): Jęki namysłu. „Press“ 10, 35-38.

Dzieła bez autora (słowniki, leksykony etc.)
Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig: Bibliographisches Institut Leipzig, 1982. 
 

Licencja tekstów

Teksty naszego czasopisma dostępne są na licencji:
CC BY-NC 4.0 PL
Creative commons

Kontakt:

Waldemar Czachur

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adres:

Uniwersytet Warszawski

Instytut Germanistyki

Waldemar Czachur

ul. Dobra 55, 00-311 Warszawa

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.